PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

1. Sale świetlicowe powinny być często wietrzone i dezynfekowane po każdej grupie, która wychodzi z zajęć.

2. Przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych uczniowie mają obowiązek dokładnego umycia rąk oraz zdezynfekowania ich odpowiednim płynem.

3. W czasie zajęć przy stolikach należy zachować bezpieczną odległość między uczniami (1,5m) i ograniczyć poruszanie się dzieci po sali.

4. Uczniowie powinni korzystać tylko z własnych pomocy i przyborów. Należy ograniczyć pożyczanie tych rzeczy od kolegów.

5. Do zajęć plastycznych należy przygotować każdemu uczniowi jego własny pakiet elementów: papierowych, bibułowych, i innych, tak aby ograniczyć wybieranie przez wszystkich uczniów ze wspólnej sterty tych rzeczy.

6. Należy ograniczyć liczbę dzieci przy stoliku, tak aby nie siedziały one w bliskiej odległości    od siebie (chodzi tutaj głównie o stołówkę i bufet).

7. W zajęciach ruchowych, sportowych należy ograniczyć gry i zabawy polegające na bliskim kontakcie fizycznym np. trzymanie się za ręce, tańce w parach, przytulanie, dotykanie, głuchy telefon, itp.

8. Rekomendowane jest częste prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

9. Do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo, niedopuszczalne jest wychodzenie w parach lub grupach.

10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych uczniowie mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce.

11. Przerwy międzylekcyjne klasy spędzają w Sali, w której mają zajęcia.

12. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

13. Jeśli zauważymy podejrzenie zakażenia u któregoś z uczniów należy założyć maseczkę lub przyłbicę, zachować odstęp 2m i zaprowadzić go do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia, wyposażonego w środki ochrony i płyn dezynfekujący tak, aby odizolować go od pozostałych uczniów a następnie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

14. W autobusach szkolnych, podczas dowożenia i rozwożenia, uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki.

15. Dziecko ze świetlicy może odebrać tylko jedna osoba(rodzic lub pełnoletnia osoba upoważniona), która ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust maseczką. Rodzic czeka na dziecko w wydzielonej do tego celu części szkoły(przedsionek przed wejściem do szkoły) i powiadamia dyżurującą tam osobę, które dziecko chce odebrać.

16. W kontaktach z innymi pracownikami szkoły oraz uczniami należy zachować odstęp 1,5m.

17. Uczniowie, po ostatniej godzinie lekcyjnej, są wypuszczane do szatni według następującego porządku:

            I kursy – 14.30

            dzieci miejscowe – 14.40

            II kursy – 14.45

            III kursy – 14.55

18. Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły autobusem oczekują na lekcje w następujących miejscach do godziny 7.30 a potem idą do sal, w których mają pierwszą lekcję:

Kl. Ib, IIb – sala gimnastyczna

Kl. Ia – sala 106

Kl. IIa – sala 108

Kl. IIc – sala 109

Kl. IIIa, IIIb – sala 107

Kl. IV – VIII – świetlica(stołówka)

Wyszukiwarka