REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów nauczania zintegrowanego, uczniów klas IV – VIII oraz uczniów dojeżdżających.

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 15.20 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Uczeń pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia wychowawcy świetlicy swojej obecności. Obecność ucznia musi być udokumentowana w dzienniku zajęć świetlicowych. Uczniowie nie przebywający ze swoją grupą świetlicową w przypisanej sali nie są pod opieką wychowawcy świetlicy.

3. Dziecko, które samowolnie oddaliło się ze szkoły lub nie zgłosiło się na zajęcia  u przypisanego planem zajęć wychowawcy świetlicy nie znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy i tym samym złamało regulamin świetlicy szkolnej. Każda taka sytuacja jest zgłaszana wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu oraz rodzicom(opiekunom) i jest odpowiednio karana.

4. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.

5. Opieką wychowawczą objęci będą uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po zajęciach szkolnych ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego       z wyłączeniem zajęć świetlicowych dzielonych z informatyką lub WDŻ, które są obowiązkowe i nie wymagają wypełnienia do nich deklaracji.

7. Jeśli dziecko jest odbierane przez inne osoby niż jego rodzice lub opiekunowie prawni to rodzic ma obowiązek wypełnić deklaracje, w której podaje dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły.

8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej   i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

9. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, nad którymi sprawuje opiekę.

10. Dzieci są podzielone oddziałowo na grupy świetlicowe, które mają zajęcia z różnymi wychowawcami świetlicy w różnych salach, porządek zajęć świetlicowych jest rozpisany w planie zajęć świetlicowych, natomiast szczegółowy zakres zadań i celów dydaktyczno-wychowawczych świetlicy opisany jest w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej dostępnym do wglądu na stronie internetowej szkoły.

11. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice lub opiekunowie prawni w deklaracji.

12. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców (opiekunów prawnych) piśmie.

13.W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

14. Zajęcia świetlicowe nie są zajęciami obowiązkowymi i jeśli uczeń nie będzie się odpowiednio na nich zachowywał zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w świetlicy to nie będzie mógł uczęszczać na te zajęcia.

15. Autobusy szkolne służą wyłącznie do dowożenie dziecka z domu do szkoły i ze szkoły do domu, zabronione jest, aby dziecko jeździło autobusem do koleżanki/kolegi.

16. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zagubione rzeczy uczniów (w tym sprzęt elektroniczny).

17. W związku z pandemią korona wirusa, uczniowie zobowiązani będą do częstego mycia rąk oraz dezynfekowania ich odpowiednim płynem a także ograniczone będą gry i zabawy polegające na bliskim kontakcie fizycznym z innymi osobami.

18. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

19. Jeśli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy sugerujące możliwość infekcji wirusowej wówczas rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko ze szkoły w ciągu  1 godziny.

20. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły wcześniej, od godz. 7.00, czekają na pierwszą lekcję w Sali gimnastycznej(kl. Ib,IIb) w swojej Sali(kl. Ia,IIa,IIc,IIIa,IIIb) oraz w świetlicy kl. IV-VIII do godz. 7.30 a następnie idą do Sali w której mają pierwszą lekcję.

21. W autobusach szkolnych, podczas dowożenia i rozwożenia, uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki.

22. Rodzice i osoby odbierające dzieci ze świetlicy mają obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust maseczką, czekają na dziecko w przedsionku wejścia do szkoły a po dziecko idzie dyżurujący pracownik szkoły.

23. Uczniowie jadący autobusem szkolnym drugim i trzecim kursem czekają na swój autobus w sali lekcyjnej, w której mieli ostatnią godzinę lekcyjną.

24. Wypuszczanie uczniów po ostatniej godzinie lekcyjnej do szatni odbywa się według następującego porządku:


I kursy – 14.30


dzieci miejscowe – 14.40


II kursy – 14.45


III kursy – 14.55


 

Nauczyciele mają listy obecności uczniów z drugich i trzecich kursów, którzy powinni znajdować się pod ich opieką podczas oczekiwania na autobus szkolny.


Wyszukiwarka