20.05.2019

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

         1.    Zagrożenia zewnętrzne

1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

                2.    Zagrożenia wewnętrzne

2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub

       przedmiotów wartościowych
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez   

       ucznia
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród

       uczniów
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań    

       seksualnych uczniów w szkole
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA    CYFROWEGO

2.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
2.2 Cyberprzemoc
2.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania     

      danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
2.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
2.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią
2.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich
2.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści  

      prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam
2.8 Łamanie prawa autorskiego
2.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów


 PEŁNY TEKST PROCEDUR - plik .pdf


Wyszukiwarka