03.09.2019

ZASADY UŻYTKOWANIA WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW


  • Zasady użytkowania wypożyczonych  podręczników są  integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  • Każdy podręcznik posiada  indywidualny numer inwentarzowy i jest przypisany w danym roku szkolnym do konkretnego ucznia.
  • Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego
  • Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający podręcznik używany w poprzednim roku szkolnym, powinien zwrócić uwagę na jego  stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.
  • Rodzic/opiekun prawny  dziecka ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika przez ucznia.
  • Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w foliowej okładce.
  • Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itp.
  • Podręczniki  należy  zwrócić do biblioteki w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • W przypadku zmiany szkoły przez ucznia (w trakcie roku szkolnego) podręcznik należy zwrócić  do biblioteki szkolnej.
  • Rodzice uczniów wypożyczających podręcznik podpisują  powyższy dokument co jest równoznaczne ze  zobowiązaniem się do stosowania zasad w nim zawartych.


Wyszukiwarka