14.09.2020

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W UJEŹDZIE

I Zadania Dyrektora i nauczycieli


1.    Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.

2.  O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus Synergia oraz strony internetowej szkoły powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie zaś rodzicom/opiekunom, z którymi kontakt odbywa się tylko telefonicznie, wychowawcy przesyłają informację sms-em.

3.   Po ogłoszeniu decyzji o zdalnym nauczaniu wychowawcy klas mają dwa dni na sprawdzenie, czy rodzice i uczniowie danej klasy zapoznali się z informacją; sprawdzają czy rodzie i uczniowie logują się na swoje konta do Librusa.

4.  W przypadku, kiedy wychowawca zaobserwują  w dzienniku elektronicznym brak aktywności rodzica lub ucznia ustala telefonicznie przyczynę tej sytuacji i podejmuje w miarę możliwości działania służące rozwiązaniu problemu.

5.   Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor obowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).

6.  Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć stosując różnorodne metody pracy.

7.   Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu tak, aby umożliwiał on realizację podstawy programowej.


II Bezpieczeństwo


1.  Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus Synergia, które to narzędzia szyfrowane są certyfikatem bezpieczeństwa.

W okresie przejściowym do 18 września 2020 roku do prowadzenia wideo lekcji wykorzystujemy Zoom.us.

2.    Komunikacja


w uzasadnionych przypadkach może odbywać się również:

a)   poprzez pocztę elektroniczną, przy czym wszyscy posługują się adresami, w których znajduje się imię i nazwisko odpowiednio nauczyciela, rodzica lub ucznia,

b)     telefonicznie - w godzinach 8.00 – 16.00,

c)      w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej za pomocą Messengera (do sprawdzania umiejętności czytania).

3.   Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, Wychowawcy zobowiązani są do przypomnienia w klasach zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Fakt ten odnotowują w dzienniku elektronicznym.

4.  Dopuszcza się również korzystanie przez nauczycieli z innych platform edukacyjnych w zależności od specyfiki przedmiotu            czym zaleca się korzystanie z  platform rekomendowanych przez MEN, wydawnictwa oraz portale edukacyjne.

5. Materiały przesyłane przez nauczycieli chronione są prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody autora.

6.    Zabronione jest również udostępnianie osobom trzecim linków do lekcji online (wideolekcji).


III Prowadzenie zajęć


1.   Nie ulega zmianie tygodniowy plan zajęć.

2.    Nauczyciele w zespołach przedmiotowych ustalają, które godziny prowadzone są w formie online - wideolekcji, które w formie pracy własnej ucznia w oparciu o przesyłane materiały i instrukcje.

3.    Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił

on realizację podstawy programowej. Nauczyciele mogą dokonać tych modyfikacji w zespołach przedmiotowych. Rozkład materiału należy zmodyfikować uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało nauczanie zdalne.

4.    Wychowawcy w ramach godziny wychowawczej poinformują uczniów o zasadach bezpiecznego
i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację.

5.    Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach online. Uczniowie powinni korzystać również z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

6.    Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w jej wykonanie.

7.    Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z SPE oraz nauczanych indywidualnie.


IV Ocenianie i klasyfikowanie


1.    W trakcie nauczania zdalnego uczeń może być  oceniany:

a)      za aktywność online,

b)      za odpowiedzi ustne podczas lekcji online (wideolekcji),

c)       za systematyczność, terminowość i kreatywność.

d)      za  dodatkowe zadania.

2.    Wystawiając ocenę roczną, należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji,
jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

3.    Ocenę roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.


V  Dokumentowanie realizacji zajęć


1.    Nauczyciele potwierdzają realizację zajęć wpisując systematycznie tematy lekcji w dzienniku Librus Synergia.

2.  Uczniowie prowadzą systematycznie notatki w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, itp. zgodnie z zaleceniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów.


VI   Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach


1.    Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości
z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli uczeń do końca dnia nie odczyta wiadomości, otrzymuje nieobecność na danych zajęciach.

2.  Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia
jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

3.    Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku Librus
w zakładce „Kontakty z rodzicami” .
Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor przekazuje informację pedagogowi szkolnemu, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktu z rodzicem ucznia lub skierowanie sprawy do sądu rodzinnego.

4.  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, Dyrektor wszczyna procedurę o niespełnianiu obowiązku szkolnego  przez ucznia i informuje organ prowadzący.

5.   Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub technicznych uczeń nie może brać udział w zajęciach, rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły tego samego dnia,
w którym ta sytuacja wystąpiła. Wychowawca przekazuje informację pozostałym nauczycielom.

6.     Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.


VII  Obowiązki Uczniów


1.    Każdy Uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w nauce zdalnej:

a)      każdego dnia loguje się na swoje konto do Librus Synergia i odczytuje komunikaty
i wiadomości,

b)      punktualnie zgodnie z planem zajęć online zgłasza swoją gotowość do zajęć,

c)       przystępując do lekcji online jest schludnie ubrany, wyposażony w niezbędne pomoce
i przybory w zależności od specyfiki przedmiotu,

d)      terminowo wykonuje i odsyła zlecone przez nauczycieli prace.

2.    Stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

3.    Czas spędzony przy komputerze/tablecie ogranicza do wykonania na tym sprzęcie niezbędnych czynności.


VIII   Obowiązki Rodzica


1.  Obowiązkiem rodzica jest przynajmniej raz dziennie zalogować się na swoje konto do Librus Synergia i odczytać ewentualne komunikaty i wiadomości.

2.   Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub technicznych uczeń nie może brać udział w zajęciach rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły tego samego dnia,
w którym ta sytuacja wystąpiła.


Wyszukiwarka