14.09.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA 2020R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W UJEŹDZIE

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 31 grudnia 2002 r (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1166),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 1394),
6. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
a. Informację o sposobie dezynfekcji dłoni oraz dostęp do płynu zapewnia w każdej Sali lekcyjnej
i toalecie.
4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.spu.ujazd.com.pl
6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
7. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
9. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika przy wejściu do szkoły – pomiaru dokonuje sekretarz szkoły.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzic/opiekun dziecka nie wchodzi z nim do budynku szkoły.
4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego i maseczki osłaniającej twarz.
5. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 6. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość tj. z użyciem telefonu lub poczty elektronicznej.
7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy 4 szt. (umieszczony w sekretariacie, gabinecie pedagoga). Zaleca się dezynfekowanie go po użyciu.
8. W momencie zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nastąpi odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinecie pielęgniarki szkolnej), z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następuje niezwłoczne powiadomienie (dokonuje sekretariat szkoły, wychowawca, pedagog) rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  (rekomendowany własny środek transportu).
9. Organizacja nauki i pracy w szkole umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły m.in. zaleca się:
a. wchodzenie do szatni grupami do 15 osób;
b. aby zminimalizować kontakt uczniowie przebywają w czasie przerw w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
c. uczniowie z I etapu edukacyjnego nie mają kontaktu z uczniami II etapu edukacyjnego w czasie zajęć ;
d. unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia świetlicowe.
10. Zajęcia odbywają się w systemie klasowym, stacjonarnym. Uczniowie w zespołach klasowych
o mniejszej liczebności siadają w ławkach pojedynczo.
11.Rezygnuje się z organizacji konkursów wewnątrzszkolnych o tradycyjnej formule na rzecz wykonywania prac w formie zdalnej lub podczas zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
a. Zaleca się udział uczniów w konkursach międzyszkolnych z naciskiem na formułę zdalną.
b. Rezygnuje się z tradycyjnej uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego na rzecz spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas.
12.Organizacja apeli tematycznych będzie się odbywać w mniejszych grupach z podziałem na wiek uczniów .
13.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 14.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają usunięte.
15.Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować korzystając z środka dezynfekującego dostępnego na terenie sali.
16.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17.W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
18.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety, szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
19.Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
20.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska  oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie zajęć świetlicowych.
21.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
22.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
23.Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni należy umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
24.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
25.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
26.Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
27.Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w godzinach jej pracy. Należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Do pomieszczenia wchodzi maksymalnie 3 uczniów.
28.W porozumieniu z pielęgniarką  szkolną, ustala się i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
29. W czasie dowożenia uczniów obowiązują takie same zasady jak w środkach transportu publicznego.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

1.Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
1. Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu, przebywając na terenie placówki używa przyłbicy osłaniającej usta i nos.
2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem po każdej przerwie i w miarę potrzeb.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
7. Pracownik sekretariatu szkoły przebywa w pomieszczeniu bez osób trzecich.
8. Pracownik sekretariatu dokonuje pomiaru temperatury zarówno pracowników, jak i uczniów.
9. Pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu rodzica/prawnego opiekuna w celu odbioru dziecka i doprowadza dziecko do szatni oraz przybyłej osoby.

2. Obowiązki personelu kuchennego:
1. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi – przebywa w pomieszczeniu kuchennym.
2. Kucharze są zobowiązani do noszenia przyłbicy zabezpieczających usta i nos oraz rękawiczek ochronnych, jednorazowych na dłoniach.
3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zapewnia się środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
4. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków i w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach
z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, którego dokonuje pracownik obsługi.
5. Dopuszcza się możliwość spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi.
8. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki –

3. Obowiązki pracowników dydaktycznych:
1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, pozalekcyjne w formie stacjonarnej lub w wyniku decyzji organu prowadzącego i GIS w formie pracy zdalnej.
2. Nauczyciel podczas przyjścia do budynku  używa maseczki lub przyłbicy ochraniających usta i nos. 3. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
4. Przestrzega zasad korzystania  boiska szkolnego, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu oraz ogólnych zasad higieny.
5. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
6. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej pomocy dydaktycznej.
7. Unika większych skupisk w miejscach typu pokój nauczycielski, korytarz szkolny, szatnia.
8. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.
9. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
10. Niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o złym samopoczuciu własnym lub ucznia znajdującego się pod opieką nauczyciela.
11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
12.  Nauczyciel pełniący dyżur w szatni, nadzoruje sprawne przemieszczanie się uczniów.
13. Nauczyciel prowadzący zajęcia z zespołem klasowym kończącym zajęcia przekazują dzieci przybyłym rodzicom lub pod opiekę wychowawcy świetlicy szkolnej.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa
w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe dostępnymi na stronie szkoły: www.spu.ujazd.com.pl.
2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły/na zajęcia lekcyjne.
3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
4. W czasie pobytu w szkole dzieci w częściach wspólnych – korytarz, szatnia, łazienka są zobowiązane zakrywać usta i nos, zatem powinny posiadać maseczkę lub przyłbicę.
5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę dyżurującemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodząc na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający
i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
8. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.
10.Rodzic/opiekun prawny przybywając po dziecko znajdujące się pod opieką wychowawcy świetlicy powiadamia o fakcie pracownika obsługi, który informuje o tym wychowawcę świetlicy. Dziecko odprowadzane jest do szatni i następnie przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

VI. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązują godziny pracy szkoły: 7:00 – 16.10
2. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
3. Ogranicza się do minimum wchodzenie do budynku szkoły osób trzecich. W miarę możliwości wszelkie sprawy są załatwiane przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem 2 m odległości.
4. Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania tj. drogi do gabinetu dyrektora lub sekretariatu szkoły.
5. Poczta jest przyjmowana przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
6. Przekazywanie informacji dyrektora szkoły, sekretariatu szkoły pracownikom szkoły i uczniom odbywa się przez dziennik elektroniczny.
7. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia. W cyklu ciągłym są wietrzone szatnie uczniowskie, gabinet pomocy pielęgniarki.
8. W szkole odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Pracownicy obsługi są zobowiązani do rejestracji czynności w przygotowanym dokumencie.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
10.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
11.Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do maksimum 25 osób.
12.Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

 VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka będą stosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. Wyznacza się gabinet pomocy przedmedycznej, jako (m.in. wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
9. W miarę potrzeb szkoła zapewnieni dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
10.Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora Szkoły.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.


Ujazd, 01.09.2020 r.


                                                                                                   Krzysztofa Knap - Misztal

                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe 


Wyszukiwarka